Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Nałożenie na Spółkę obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej (EBI)

13.02.2018 23:18
Zarząd Spółki HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 09 lutego 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień § 15b Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 111/2018 na Spółkę obowiązek dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania dokumentu, nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego.Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki HFT GROUP S.A., do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu przekazania Giełdzie oraz opublikowania, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, dokumentu, o którym mowa powyżej z zastrzeżeniem postanowień uchwały.Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż niniejszy raport bieżący nie został opublikowany niezwłocznie. Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

podstrony