Zobacz wszytkie

: Zmiana praw z instrumentów finansowych Spółki (EBI)

07.03.2018 17:50
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu 7 marca 2018 r., na wniosek akcjonariusza Spółki złożony na podstawie art. 334 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęta została uchwała nr 1/03/2018 zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, w wyniku której doszło do zamiany 9.000.000 (słownie: dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D na 9.000.000 (słownie: dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D.Z chwilą podjęcia uchwały nr 1/03/2018 zarządu, na podstawie art. 352 Kodeksu spółek handlowych, uprzywilejowanie wynikające z każdej akcji serii D wygasło.Zarząd podejmie następnie czynności celem dokonania odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, tj. treści par. 7 ust. 2 pkt. e. Statutu, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
podstrony