Zobacz wszytkie

: Przydzielenie Spółce dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) (EBI)

28.03.2018 22:44
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 28 marca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).Nazwa skrócona Spółki w systemie EBI to THE DUST , przy czym ostateczna nazwa skrócona zostanie wskazana przez GPW w uchwale o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania akcji Emitenta.Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm.: Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
podstrony