Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki (EBI)

04.04.2018 22:17
HFT GROUP S.A. ( Spółka , Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 04 kwietnia 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 323/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem PLDFP0000019 w związku z opublikowaniem w dniu 28 marca 2018 r. przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw prowadzenia działalności przez tę Spółkę oraz w związku z zamieszczonymi w tej analizie istotnymi wątpliwościami Autoryzowanego Doradcy dotyczącymi aktualnej wartości aktywów grupy kapitałowej Emitenta wynikającymi z niepodjęcia decyzji w zakresie aktualizacji inwestycji długoterminowych Emitenta w spółkę od niego zależną.Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta trwać będzie o końca piątego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2017, spełniającego wymogi, o których mowa w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, stanowiska zarządu i rady nadzorczej Spółki odnośnie do odmowy sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki HFT GROUP S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .podstrony