Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

Quart Development SA: Raport miesięczny za marzec 2018r. (EBI)

14.04.2018 09:31
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 r.1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.W marcu Emitent prowadził sprzedaż inwestycji BIELANY III. Kontynuowana była sprzedaż działek budowlanych w Legnicy. W zakresie inwestycji w Lutyni Emitent rozpoczął roboty budowlane. W zakresie inwestycji Gorlicka zakończono proces uzgadnianie projektu i będzie on procedowany w urzędzie.

Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w marcu 2018 r.:

Raport bieżący nr 7/2018 z 14.03.2018 r. - Raport miesięczny za luty 2018 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w ESPI w marcu 2018 r.

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.W marcu 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.Do 14 maja 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

15 maja 2018 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

31 maja 2018 r. Spółka opublikuje raporty roczne: skonsolidowany i jednostkowy.Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnectpodstrony