Zobacz wszytkie

Tech Invest Group SA: Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (EBI)

15.05.2018 23:51
Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka , "Emitent") w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 r.Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka jako jednostka dominująca w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony