Zobacz wszytkie

Novina SA: Raport roczny Novina ASI S.A. za rok obrotowy 2017 (EBI)

16.05.2018 23:12
Zarząd Novina ASI S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2017, wraz z załącznikami, to jest:

1/ raportem rocznym;

2/ sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2017;

3/ sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2017;

4/ informacją dodatkową za rok 2017;

5/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.2. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
podstrony