Zobacz wszytkie

KANIA: Zawarcie znaczącej umowy (ESPI)

11.10.2017 21:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2017

Data sporządzenia: 2017-10-11
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ( Spółka ) informuje, że w dniu 11 października 2017 roku Spółka zawarła umowę o kredyt płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.Zgodnie z w/w umową Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł. z przeznaczeniem na :I. spłatę wierzytelności z tytułu:a) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 16

października 2013 roku,

b) kredytu rewolwingowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. na mocy umowy zawartej w dniu 22 lipca 2015 roku,

c) umowy factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Millennium S.A. w dniu 3 grudnia 2015 roku,II. finansowanie bieżącej działalności spółki.Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 12 stycznia 2018 roku.Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marży banku.Najistotniejszymi zabezpieczeniami umowy są:a) hipoteka łączna na będących własnością Spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

b) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn należących do Spółki wraz z cesją praw z umów ubezpieczenia ,

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
+48 32 210 32 47+48 32 210 48 32
(telefon)(fax)
biuro@zmkania.plwww.zmkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-11Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2017-10-11Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu
podstrony