Zobacz wszytkie

ASSECO POLAND: Założenie Asseco International, a.s. (ESPI)

11.10.2017 22:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2017

Data sporządzenia: 2017-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Założenie Asseco International, a.s.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej Spółka ) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Spółka założyła spółkę prawa słowackiego Asseco International, a.s. (dalej AI ) z siedzibą na Słowacji z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000 EUR podzielonym na 2.500 akcji o cenie nominalnej równej 10 EUR za 1 akcję w zamian za objęcie 100% wyemitowanych akcji AI. W skład Zarządu nowej Spółki wchodzą: Jozef Klein (Prezes Zarządu) oraz Przemysław Sęczkowski, Marek Panek i Rafał Kozłowski (Członkowie Zarządu). Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Adam Góral.

Jednocześnie Zarząd informuje o zamiarze dalszej budowy wartości nowej spółki poprzez wniesienie przez Asseco Poland S.A. wszystkich posiadanych akcji w Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Exictos, Asseco Western Europe, R-Style Softlab, Asseco Danmark, Peak Consulting, Asseco Lietuva, Sintagma, Asseco Georgia, Asseco Kazahstan, Asseco Software Nigeria jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym AI. Docelowo, w wyniku tej transakcji, Spółka obejmie udział stanowiący 96,55% kapitału zakładowego AI, 3,45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian za akcje Asseco Central Europe, a.s.

Spółka została utworzona w celu budowy wartości Grupy Kapitałowej Asseco w oparciu o posiadane aktywa międzynarodowe.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-11Adam GóralPrezes Zarządupodstrony