Zobacz wszytkie

ASSECO POLAND: Wstępna informacja o szacunkowym wpływie jednorazowych transakcji na jednostkowy wynik trzeciego kwartału 2017 roku Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Asseco (ESPI)

11.10.2017 22:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2017

Data sporządzenia: 2017-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Wstępna informacja o szacunkowym wpływie jednorazowych transakcji na jednostkowy wynik trzeciego kwartału 2017 roku Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Asseco
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w następstwie rozliczenia transakcji sprzedaży 20% akcji w spółce Formula Systems (1985) Ltd., o której informowaliśmy w raportach bieżących nr 18/2017 oraz 19/2017 w jednostkowym wyniku netto Spółki zostanie rozpoznany zysk w wysokości 148 mln zł. Ponadto Zarząd informuje, że szacunkowy wpływ rozliczenia transakcji sprzedaży, wskutek której nastąpiła utrata kontroli nad Grupą Formula Systems, na skonsolidowany wynik netto, dla akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniesie prawdopodobnie od 330 do 360 mln zł.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 o utworzeniu spółki Asseco International, a.s., Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej Spółka ), informuje, że w następstwie dokonanej rewizji planów Grupy Kapitałowej Asseco w obszarze działalności na rynkach zagranicznych oraz w obliczu pogarszających się wyników i prognoz wyników spółek działających na obszarze Rosji, Litwy, Kazachstanu, Gruzji oraz Nigerii, nastąpiła trwała utrata wartości aktywów związanych z tymi spółkami. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o ujęciu w wynikach finansowych trzeciego kwartału odpisów wartości tych aktywów. Wpływ dokonania opisanych wyżej odpisów na jednostkowy wynik netto Asseco Poland S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku będzie wynosił minus 116 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej minus 106 mln zł.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości, ze względu na fakt, iż wpływ opisanych wyżej zdarzeń spowoduje, że spodziewany skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku będzie istotnie odbiegał od średniego poziomu wyniku w dwóch poprzednich porównywalnych okresach sprawozdawczych.Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-11Adam GóralPrezes Zarządu
podstrony