Zobacz wszytkie

MFO S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA (ESPI)

13.10.2017 12:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2017K

Data sporządzenia: 2017-10-13
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 31/2017, polegającej na: podaniu daty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS oraz zmianie szczegółowej podstawy prawnej sporządzenia raportu.

Pełna treść skorygowanego raportu znajduje się poniżej:Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2017r. na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu wydruku z KRS, powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 października 2017r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze emisji 507.490 (pięćset siedmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

(a) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;

(c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do C 1100000;

(d) 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru D 000001 do D 507490.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Jakube Czerwińskiczłonek zarządu
2017-10-13Renata Zdzieszyńska prokurent
podstrony