Zobacz wszytkie

Call Center Tools SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. na dzień 12 lipca 2018 r. (EBI)

13.06.2018 23:52
Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwanej dalej również Spółką ), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub ZWZ ) na dzień 12 lipca 2018 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.W załączeniu:

- Pełna treść ogłoszenia,

- Projekty uchwał,

- Wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
podstrony