Zobacz wszytkie

Kupiec SA: WZ - zmiana statutu (EBI)

15.06.2018 14:24
Zarząd Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ( Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. podjęło m.in. uchwałę nr 19, mocą której zmienione zostały §23 i § 37 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje dotychczasową treść §23 i §37 Statutu Spółki oraz uchwalone brzmienie:§23

Dotychczasowe brzmienie:

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.Uchwalone brzmienie:

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.§37

Dotychczasowe brzmienie:

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

1. Leszek Wróblewski Prezes ZarząduUchwalone brzmienie:

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

1. Leszek Wróblewski Prezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony