Zobacz wszytkie

: (ESPI)

06.12.2017 14:13

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Końcowa ocena i wycofanie ratingu agencji ratingowej Standard and Poor's
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ( Emitent lub Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym agencja ratingowa Standard and Poor's wycofała rating korporacyjny nadany Spółce. Wycofanie ratingu nastąpiło na wniosek Emitenta.Jednocześnie agencja ratingowa Standard and Poor's dokonała końcowej oceny Spółki i potwierdziła rating długoterminowy na poziomie BB- , z perspektywą stabilną. Emitent informował o nadaniu powyższego ratingu raportem bieżącym nr 43/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) ( MAR ).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:

Final assessment and withdrawal of rating assigned by Standard and Poor’s

rating agency

Contents of the report:The

Management Board of CIECH S.A. with its registered office in Warsaw (the

“Company” or “Issuer”) informs that today Standard and Poor's, a rating

agency, has withdrawn its corporate rating assigned to the Company. The

rating has been withdrawn at the request of the Issuer.

At the

same time, the rating agency, Standard and Poor's, completed its final

assessment of the Company and confirmed that the long-term rating was

"BB-" with a stable outlook. The Issuer informed about the assignment of

the aforementioned rating in its current report no. 43/2015 of 25

November 2015.Legal

basis: article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of

the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market

Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European

Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,

2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No.

173, p. 1) (the “MAR”).


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna62
(ulica)(numer)
022 639 11 00022 639 11 09
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Maciej TyburaPrezes Zarządu
2017-12-06Artur OsuchowskiCzłonek Zarządu
podstrony