Zobacz wszytkie

WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej ( ) (ESPI)

06.12.2017 21:08

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej ( )
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. otrzymał od MPSZ sp. z o. o., Pana Pawła Szataniak oraz Pana Mariusza Szataniak zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej [ ] o następującej treści:Działając na podstawie art. 69, art. 69a ust. 1 pkt 3, art. 69a ust. 3 oraz art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak, oraz MPSz Sp. z o.o. (w której Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak posiadają po 50% udziałów), zwany dalej Zastawcą niniejszym zawiadamiają, iż w dniu 01 grudnia 2017 roku Zastawca zawarł:

1) Umowę Zastawów Finansowych na 4.029.150 (słownie: cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcjach zdematerializowanych Wielton S.A. ( Akcje ) z bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu i z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie;

2) Umowę Zastawu Rejestrowego na Akcjach z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie;

na podstawie których 4.029.150 akcji Wielton S.A., przysługujących Zastawcy, które stanowią 6,67 % udziału w kapitale zakładowym Wielton S.A. i które na dzień zawarcia tych umów uprawniają Zastawcę do 4.029.150 głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., co stanowi 6,67 % ogólnej liczby głosów w Spółce, objęte jest zastawami finansowymi na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zastawem rejestrowym na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie;Przed dniem 01.12.2017r. Zastawcy przysługiwało 8.058.300 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji w kapitale zakładowym Wielton S.A., stanowiących 13,35 % udziału w kapitale zakładowym Wielton S.A., co przyznawało 8.058.300 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., co stanowi 13,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., a na skutek opisanych umów zastawów finansowych oraz zastawu rejestrowego, liczba akcji Wielton S.A. oraz udział Zastawcy w głosach na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. pozostał bez zmian.

Przed dniem 01.12.2017r. Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak posiadali pośrednio, poprzez MP Inwestors S. r.l. oraz MPSz sp. z o.o. 30.772.918 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji w kapitale zakładowym Wielton S.A., stanowiących 50,97 % udziału w kapitale zakładowym Wielton S.A., co przyznawało 30.772.918 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., co stanowi 50,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., a na skutek opisanych umów zastawów finansowych oraz zastawu rejestrowego, liczba akcji Wielton S.A. posiadana pośrednio oraz pośredni udział Mariusza Szataniak oaz Pawła Szataniak w głosach na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. pozostał bez zmian.

MPSz sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Wielton S.A.

Podmiotami zależnymi od Mariusza Szataniak i Pawła Szataniak, posiadającymi akcje Wielton S.A., są MP Inwestors S. r.l. oraz MPSz sp. z o.o.

Wobec żadnego z Zawiadamiających nie występują osoby, o których mowa w at. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Żaden z Zawiadamiających nie posiada głosów z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Żaden z Zawiadamiających nie posiada głosów z akcji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Łączna liczba głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust 4 pkt 2, 7 i 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wynosi:

- dla MPSz sp. z o.o. 8.058.300 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., stanowiących 13,35 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A.

- dla Mariusza Szataniak i Pawła Szataniak pośrednio 30.772.918 (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A., stanowiących 50,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. .


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300Wieluń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rymarkiewicz6
(ulica)(numer)
04384345100438431273
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Mariusz GolecPrezes ZarząduMariusz Golec
2017-12-06Tomasz ŚniatałaWiceprezes ZarząduTomasz Śniatała
podstrony