Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

28.12.2017 13:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr294/2017

Data sporządzenia: 2017-12-28
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 117/2017 z dnia 24.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 27 grudnia 2017 roku transakcji zbycia 596 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 27 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 817 opcji (140 nadanych po cenie 70,00 PLN, 35 nadanych po cenie 78,00 PLN, 160 nadanych po cenie 81,00 PLN, 150 nadanych po cenie 81,82 PLN oraz 332 nadanych po cenie 130,90 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0028% kapitału zakładowego Spółki czyli 596 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 124 871 akcji czyli 124 871 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5886% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 294/2017 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 117/2017 dated 24.05.2017 the Management Board of AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) informs that on December 27th, 2017 the Company disposed 596 own shares to entitled participants of the stock options plan. The settlement date of the transaction was December 27th, 2017.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 0.00. The shares were transferred free of charge as a result of exercising 817 options (140 granted at the price of PLN 70.00, 35 granted at the price of PLN 78.00, 160 granted at the price of PLN 81.00, 150 granted at the price of PLN 81.82 and 332 granted at the price of PLN 130.90), that were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0028% of the Company s registered capital being 596 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 124 871 of its own shares, 124 871 votes on the AGM of AmRest, being 0.5886% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-28Jacek TrybuchowskiCzłonek Zarządu
2017-12-28Olgierd DanielewiczCzłonek Zarządu
podstrony