Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Informacja produktowa (ESPI)

17.09.2018 08:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr56/2018
Data sporządzenia:2018-09-17
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wyniki testów odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., dotyczącego zakończenia prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii oraz wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wynikach testu przepływu gazu w odwiercie Moftinu–1003. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją, odwiert Moftinu–1003 został wykonany do głębokości 1.600 metrów.

Odwiert obejmował, wedle wskazań danych z rejestrów, sześć poziomów piaskowców nasyconych gazem: warstwę piaskowców A1; niższą warstwę piaskowców A2; wyższą warstwę piaskowców A2; warstwy piaskowców A2.1; A2.2 i A3. Trzy głębiej zalegające poziomy zostały uzbrojone co obejmuje warstwę A1 oraz niższą i wyższą warstwę A2. Trzy płycej położone poziomy nie zostały uzbrojone, chociaż według danych z rejestrów znajduje się tam gaz opłacalny do wydobycia. Poziomy te mogą być eksploatowane w późniejszej fazie eksploatacji odwiertu.

Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania odwiertu, Spółka rozpoczęła test przepływu, wspólny dla wszystkich trzech poziomów. Przebieg testów i ich wyniki są następujące:

- Przepływ w odwiercie prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 20/64 cali przez 4 godziny, z następującą potem 4-godzinną przerwą na odbudowę ciśnienia. Następnie zastosowano zwężkę 32/64 cali na 4 godziny, po których nastąpiła kolejna 4-godzinna przerwa na odbudowę ciśnienia, następnie zwężkę w rozmiarze 40/64 cali na 4 godziny, po których przez 4 godziny odbudowywano ciśnienie, zaś na końcu zastosowano zwężkę w rozmiarze 36/64 cali przez okres 15 godzin. Obecnie w odwiercie trwa faza 5-dniowej odbudowy ciśnienia.

- Przy zwężce w największym rozmiarze (40/64”) przepływ w odwiercie wynosił średnio 6,3 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (178.470 metrów sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia.

- W trakcie ostatniego etapu badania przepływu (15 godzin), kiedy zastosowano zmniejszony rozmiar zwężki (36/64”), przepływ w odwiercie wynosił 5,5 MMscf/d (155.807 metrów sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia.

- W żadnym momencie testów w odwiercie nie stwierdzono przypływu wody złożowej z formacji piaskowców.

Po 5-dniowej odbudowie ciśnienia, odwiert zostanie podłączony przez gotowy rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu.


Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) powiedział:

„Spółka z ogromną satysfakcją odnotowuje świetne wyniki testów z odwiertu Moftinu–1003. Nasz zespół wykonał odwiert z dużym wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu prac i znacznie poniżej wyznaczonego budżetu. Odkryliśmy trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. Sukcesy na odwiertach Moftinu–1007 i Moftinu–1003 pokazują, że nasz zespół potrafi szybko realizować działania na kolejnych odwiertach, z jednoczesnym utrzymaniem dyscypliny kosztów i bezpieczeństwa. Odwiert Moftinu–1003 wpłynie na znaczące zwiększenie produkcji w naszym zakładzie wydobywczym w Moftinu.”

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr Duncana Mackay, Kierownika ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr Mackay jest kwalifikowanym ekspertem, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych Inżynierów i Geologów Prowincji Alberta (ang. The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta - APEGA). Dr Mackay posiada stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Ph.D. Geology), uzyskany na Queens University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
56 2018 _załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 56/2018Date: 2018-09-17Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Moftinu – 1003 Well Test Results


Legal basis: other regulations


Content:Referring to current report No. 55/2018 of 28 August
2018 indicating that the drilling of the Moftinu – 1003 well in Romania
has concluded and in view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing the flow-test results of the
Moftinu – 1003 well. As previously announced, the Moftinu – 1003 well
was drilled to 1,600 metres.


The well had six total zones that appeared gas-bearing on logs: A1 sand;
lower A2 sand; upper A2 sand; A2.1 sand; A2.2 sand; and the A3 sand. The
three deeper zones were completed, these being the A1 sand, lower A2
sand, and upper A2 sand. The three shallower zones had gas pay on logs
but were not completed. These zones may be exploited later in the life
of the well.


After completing the perforation and well completion operations, the
Company initiated a flow test whereby all three zones were tested
comingled. The well testing procedure and results are as follows:


- The well was flowed on a 20/64” choke for 4 hours followed by a 4 hour
build up, then flowed on a 32/64” choke for 4 hours followed by a 4 hour
build up, then flowed on a 40/64” choke for 4 hours followed by a 4 hour
build up, and then lastly flowed on a 36/64” choke for 15 hours. The
well is now undergoing a five day build up.


- On the largest choke size (40/64”), the well flowed at an average rate
of 6.3 million standard cubic feet per day (“MMscf/d”) with no
progressive pressure decrease throughout the test.


- During the final flow period (15 hours) on a reduced choke size
(36/64”), the well flowed at 5.5 MMscf/d with no progressive pressure
decrease throughout the test.


- The well produced no water from the sand formations at any point
during testing.


Following the 5-day pressure build-up, the well will be tied into the
completed flowline connecting to the Moftinu gas plant.


Jeffrey Auld, Chief Executive Officer, commented:


“The Company is thrilled with the excellent test results from the
Moftinu – 1003 well. The team was able to drill this well significantly
ahead of schedule and under budget, discover three new gas bearing zones
and test the well at very productive rates. With the successes of
Moftinu – 1007 and Moftinu – 1003, our team has demonstrated its ability
to execute back-to-back successful wells whilst still being focused on
costs and safety. The Moftinu – 1003 well will provide significant
additional production to the Moftinu gas plant.”


Competent Persons Statement


In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical
information contained in this announcement has been reviewed and
approved by Dr. Duncan Mackay, Manager of Geosciences for Serinus Energy
plc. Dr. Mackay is a qualified person as defined in the London Stock
Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a
member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Alberta (APEGA). Dr. Mackay has a Bachelor of Science from the
University of Waterloo and a Ph.D. Geology from Queens University. He
has over 15 years of oil and gas exploration and development experience.


The attachment to this current report contains text of the original news
release in English, which has been filed by the Company in UK and will
also be available on www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-17Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony