Zobacz wszytkie

PZU SA: Rejestracja zmian statutu w KRS (ESPI)

28.09.2018 11:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr24/2018
Data sporządzenia:2018-09-28
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 27 września 2018 roku zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany w Statucie PZU SA przyjęte uchwałą nr 32/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Przedmiotowa uchwała oraz tekst jednolity Statutu PZU SA, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/54/2018 z dnia 29 sierpnia br., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Uchwała nr 32_2018 ZWZ PZU SA.pdfUchwała ZWZ PZU SA nr 32/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany Statutu PZU SA.
Tekst jednolity Statutu PZU SA.pdfTekst jednolity Statutu PZU SA ustalony uchwałą Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/54/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-09-28Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral


podstrony