Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (ESPI)

28.09.2018 17:07

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2018-09-28
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-217Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa5/7
(ulica)(numer)
(0 22) 53 60 900(0 22) 831 70 43
(telefon)(fax)
arcus_espi@arcus.plwww.arcus.pl
(e-mail)(www)
5260308803001345988
(NIP)(REGON)
DORADCA AUDITORS SP. Z O.O.
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017

DANE SKONSOLIDOWANE

Przychody ze sprzedaży 61 36756 41314 47913 282

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 382-2 782-562-655

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4 084-2 293-964-540

Zysk (strata) netto -3 429-1 935-809-456

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 636-1 235-622-291

EBITDA-656-1 249-155-294

Całkowite dochody ogółem-3 429-1 935-809-456

Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 636-1235-622-291

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 3822 835-1 034668

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-610-1 010-144-238

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 235-2 406999-567

Zmiana stanu środków pieniężnych-758-582-179-137

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję)-0,36-0,17-0,08-0,04


stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017

Aktywa razem101 56495 01023 28622 480

Zobowiązania długoterminowe22 0606 9415 0581 642

Zobowiązania krótkoterminowe35 96943 4448 24710 279

Kapitał własny43 53444 6259 98110 558

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej40 98041 1159 3969 728

Kapitał zakładowy732732168173

Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję)5,605,621,281,33

DANE JEDNOSTKOWE

Przychody ze sprzedaży 51 20544 81712 08110 552

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-327-877-77-207

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 643-234-388-55

Zysk (strata) netto-1 326-189-313-45

EBITDA609-29144-7

Całkowite dochody ogółem-1 326-189-313-45

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 3143 502-1 018824

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 809-1765-427-415

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 174-2 0481 221-482

Zmiana stanu środków pieniężnych-949-311-224-73

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto -0,18-0,03-0,040,01

na jedna akcję


stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017stan na 30.06.2018stan na 30.06.2017

Aktywa razem117 295103 71826 89224 540

Zobowiązania długoterminowe20 7915 7454 7671 359

Zobowiązania krótkoterminowe30 24934 6556 9358 199

Kapitał własny66 25563 31815 19114 981

Kapitał zakładowy732732168173

Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję9,058,652,082,05W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTUINFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTUZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

ARCUS raport skonsolidowany 1H2018_28.09.2018 do publikacji.pdfSkonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Arcus za I półrocze 2018 roku

Raport audytora z przeglądu sprawozdań półrocznych 2018 _Arcus S.A oraz GRUPA.pdfRaport z przeglądu półrocznego Doradca Auditors

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-09-28MICHAŁ CZEREDYSPREZES ZARZĄDU


2018-09-28RAFAŁ CZEREDYSCZŁONEK ZARZĄDUpodstrony