Zobacz wszytkie

IZOLACJA: SA-P /2018: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową (ESPI)

30.09.2018 00:10

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2018

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2018 obejmujące okres

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2017obejmujące okres
data przekazania:IZOLACJA-JAROCIN SA(pełna nazwa emitenta)IZOLACJA
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)63-200
Jarocin(kod pocztowy)(miejscowość)Poznańska
24-26(ulica)
(numer)062 747-04-00
062 747-04-15(telefon)
(fax)biuro@izolacja-jarocin.pl
www.izolacja-jarocin.pl(e-mail)
(www)6170001616
250569806(NIP)
(REGON)

(firma audytorska)


Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):


TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego


FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
FALSEw wersji skróconejTRUE w wersji pełnej


TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASITRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowaTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym

TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 93711 9502 8162 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29159369140
Zysk (strata) brutto20553448129
Zysk (strata) netto1243812990
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 705-993-402-234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-261-85-62-20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 3541 077319254
Przepływy pieniężne netto, razem74810017624
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 65219 0584 5064 487
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 0839 4352 0832 221
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6893 806158896
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 5405 0771 7291 195
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 5699 6232 4232 266
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)798798183188
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,030,100,010,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,100,010,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,782,530,640,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,782,530,640,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ


RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis

Raport z przeglądu Izolacja - Jarocin S A .pdfRaport zprzeglądu

Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności spraw..pdfOświadczenie

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-09-30Piotr WidawskiPrezes zarządu


2018-09-30MIrosław GołembiewskiCzłonek zarządu
Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)PlikOpis

Sprawozdanie zarzadu 2018 P.pdfSprawozdanie zarządu

Nazwa arkusza:

BILANS
Notyw tys.

półrocze / 20182017półrocze / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe
4 8174 7564 379

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

15

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe
4 6774 6034 287

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
14015287

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14015287

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
14 83512 55414 679

Zapasy
7 2226 6665 587

Należności krótkoterminowe
7 2825 0918 791

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek
7 2825 0918 791

Inwestycje krótkoterminowe
136748100

Krótkoterminowe aktywa finansowe
136748100

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
136748100

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
19549201

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m
19 65217 31019 058

PASYWA

Kapitał własny
10 56910 4459 624

Kapitał zakładowy
798798798

Kapitał zapasowy
9 3478 1458 145

Kapitał z aktualizacji wyceny
300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto
1241 202381

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
9 0836 8659 434

Rezerwy na zobowiązania
689763387

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
212010

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
648647356

długoterminowa
514475334

krótkoterminowa
13417222

Pozostałe rezerwy
209621

długoterminowe

krótkoterminowe
209621

Zobowiązania długoterminowe
6892 5353 806

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek
6892 5353 806

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe
7 5403 4025 076

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek
7 4523 3974 995

Fundusze specjalne
88581

Rozliczenia międzyokresowe
165165165

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe
165165165

długoterminowe
165165165

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m
19 65217 31019 058
Wartość księgowa
10 56910 4459 624

Liczba akcji (w szt.)
3 800 0003 800 0003 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
2,782,752,53

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
3 800 0003 800 0003 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
2,782,752,53Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

Nazwa arkusza:

POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys.

półrocze / 20182017półrocze / 2017

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

Nazwa arkusza:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.

półrocze / 2018półrocze / 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
11 93611 950

od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
11 81511 831

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
121119

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
9 0358 939

jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
8 9238 825

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
112114

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
2 9013 011

Koszty sprzedaży
1 3831 302

Koszty ogólnego zarządu
987984

Zysk (strata) ze sprzedaży
531725

Pozostałe przychody operacyjne
1035

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

8

Dotacje

19

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
107

Pozostałe koszty operacyjne
250166

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
7095

Inne koszty operacyjne
18091

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
291593

Przychody finansowe

6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

6

Koszty finansowe
8665

Odsetki w tym:
5965

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
27


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
205534

Podatek dochodowy
81153

część bieżąca
68136

część odroczona
1317

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
124381Zysk (strata) netto (zannualizowany)
945660

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,250,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,250,17Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
Nazwa arkusza:
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.

półrocze / 20182017półrocze / 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO)10 4449 2429 242

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 4449 2429 242

Kapitał zakładowy na początek okresu798798798

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)


Kapitał zakładowy na koniec okresu798798798

Kapitał zapasowy na początek okresu8 1457 6977 697

Zmiany kapitału zapasowego1 202448448

zwiększenia (z tytułu)1 202448448

emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)1 202448448

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu9 3478 1458 145

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 202448448

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 202448448

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 202448448

zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)1 202448448

ustawowo1 202448448

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1241 202381

Wynik netto1241 202381

zysk netto1241 202381

strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 56910 4459 624Nazwa arkusza:RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.

półrocze / 2018półrocze / 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto124381

Korekty razem-1 829-1 374

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności189189

Amortyzacja(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5966

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerw-756

Zmiana stanu zapasów-556181

Zmiana stanu należności-2 190-4 063

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8792 195

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-13552

Inne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 705-993

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy
8

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
8

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki26193

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26193

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-261-85

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy1 5121 254

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczki1 5121 254

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansoweWydatki158177

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczekWykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego99111

Odsetki5966

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 3541 077

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-612-1

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-612-1

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresu748100

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:13699

o ograniczonej możliwości dysponowania8881

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościNazwa arkusza:


DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

Nazwa arkusza:


INFORMACJA DODATKOWAPlikOpis

Informacja dodatkowa I półrocze 2018.pdfInformacja dodatkowa
podstrony