Zobacz wszytkie

ATC CARGO S.A.: Nabycie akcji przez Piotra Nadolskiego (ESPI)

11.10.2018 10:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2018


Data sporządzenia: 2018-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w oparciu o powiadomienie o nabyciu i posiadaniu znacznego pakietu akcji Spółki, otrzymane w dniu 11 października 2018 roku od Pana Piotra Nadolskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez wskazanego akcjonariusza Spółki.


Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Piotra Nadolskiego Emitent przekazuje, iż 4 października 2018 roku Pan Piotr Nadolski nabył akcje na okaziciela Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji, Pan Piotr Nadolski osiągnął 5,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., co oznacza, że Pan Piotr Nadolski przekroczył próg 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego przed zmianą udziału:

Akcje na okaziciela
 479.028 akcji na okaziciela
 7,22 % udział w kapitale zakładowym Spółki
 479.028 głosów z akcji
 4,97 % udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego po zmianie udziału:

Akcje na okaziciela
 504.475 akcji na okaziciela
 7,61 % udział w kapitale zakładowym Spółki
 504.475 głosów z akcji
 5,24 % udział w ogólnej liczbie głosów

Akcjonariusz Piotr Nadolski posiada łącznie 504.475 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez Piotra Nadolskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 504.475 głosów, co stanowi 5,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 7,61 % kapitału zakładowego Spółki.


Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATC CARGO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-339Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polska13a
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9581531010
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony