Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej (ESPI)

18.10.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr59/2018
Data sporządzenia:2018-10-18
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej.

RUMUNIA

Budowa zakładu przetwarzania gazu Moftinu została zakończona i jest on gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji. Tym niemniej Serinus oczekuje na instalację dwóch komponentów dodatkowych – modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG), o czym już wcześniej informowano.

Od dnia 21 sierpnia 2018 r. Serinus czeka na uzyskanie od rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych – Transgaz, kodów dostępu pozwalających rozpocząć testową produkcję gazu na poziomie komercyjnym w okresie rozruchu zakładu przetwarzania gazu. Zgodnie z rumuńskimi przepisami Spółka jest do tego uprawniona. Dotychczas Transgaz nie dopuścił gazu produkowanego przez Serinus do systemu rurociągów przesyłowych twierdząc, że jakość tego surowca nie odpowiada wymogom specyfikacji sieci, z uwagi na minimalną zawartość wody. W ocenie Spółki bardzo wysoka jakość gazu, o zawartości metanu powyżej 90%, powinna być zaakceptowana w systemie Transgasu. Z kolei Transgaz utrzymuje, że nawet tak niska zawartość wody w produkowanym przez Serinus gazie jak 0,21% (maksymalnie) sprawia, że nie może on być wprowadzany do systemu przesyłowego i do momentu zainstalowania obu modułów - nie może go przyjąć do sprzedaży.

W przekonaniu Serinus Energy przepisy rumuńskiego prawa dopuszczają niewielkie odchylenia jakościowe w takim ograniczonym etapie produkcji testowej, więc Spółka zgodnie z przepisami jest uprawniona do wprowadzenia do systemu gazu ziemnego o opisanym poziomie jakościowym. Spółka stoi na stanowisku, że gaz z odwiertów Moftinu spełnia wymogi specyfikacji jakościowej, umożliwiające przyjęcie gazu ze złoża Moftinu przez Transgaz bez zauważalnego wpływu na integralność krajowego systemu przesyłowego.

Serinus będzie kontynuować starania o wprowadzenie gazu do systemu przesyłu Transgazu, zaś niezależnie od dialogu z krajowym operatorem, Spółka będzie mogła usunąć niewielkie pozostałości wody po instalacji modułów. Obecnie nie ma żadnych innych przeszkód dla rozpoczęcia etapu pełnej produkcji.

Najnowszy harmonogram prac, przedstawiony przez spółkę realizującą kontrakt wykonawczy EPC, przewiduje przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorczych modułów LTS i TEG (separacji i odwadniania glikolu) w zakładzie producenta w Kanadzie w dniu 17 listopada 2018 r. (lub w zbliżonym terminie). Następnie w dniu 22 listopada (lub w zbliżonym terminie) moduły te zostaną załadowane na frachtowiec i przetransportowane do portu Bremerhaven w Niemczech. Instalację, odbiór techniczny i rozpoczęcie produkcji przewidziano na grudzień 2018 r. Oba moduły LTS i TEG wytwarza podwykonawca EPC – spółka AVAL Engineering z siedzibą w Calgary (Kanada). Obecnie deklarowany termin dostawy modułów LTS i TEG przez AVAL jest przesunięty o ponad 11 miesięcy w stosunku do pierwotnie przewidzianego terminu. Przez ostatnie 11 miesięcy spółka AVAL przekazywała naszemu wykonawcy bieżące sprawozdania z postępu prac, w których wskazywano sześć kolejnych terminów dostaw. Żadnego z nich AVAL nie dotrzymała. Z uwagi na to, że sprawozdania AVAL z postępu prac były niewiarygodne, Serinus Energy została zmuszona do oddelegowania członków managementu, którzy wraz z przedstawicielami naszego wykonawcy dokonali inspekcji prac prowadzonych przez AVAL. Podczas kolejnych wizytacji zespół Serinus wraz z naszym wykonawcą zweryfikował postępy prac i obecnie można uznać, że prace są zaawansowane, a zaplanowany termin ich ukończenia w zakładzie jest realny. Po przeprowadzeniu fabrycznych testów odbiorczych transport modułów LTS i TEG do Europy ma zająć ok. 10 dni, po czym w ciągu 3 dni zostaną one przewiezione ciężarówkami na miejsce docelowe. Po ich dostarczeniu na miejsce nastąpi instalacja i uruchomienie modułów w szacowanym terminie do dwóch tygodni.

TUNEZJA

W rozmowach z tunezyjskimi władzami odnotowano postęp, a w ocenie Spółki – pod warunkiem podpisania porozumienia – będzie można w I kw. 2019 r. ponownie uruchomić pole Chouech Es Saida w Tunezji. W ocenie Spółki w ostatnim czasie miał miejsce na tyle duży progres, że Serinus może obecnie podjąć pierwsze kroki zmierzające do wznowienia produkcji na tym polu. Pole pozostaje zamknięte od lutego 2017 r., kiedy to miały miejsce niepokoje społeczne w regionie. Spółka rozpoczęła proces przetargowy na elementy wymagające dłuższego oczekiwania i na obsługę zaplecza dla procesu produkcji. Przed zamknięciem pola Chouech Es Saida produkcja pochodząca z niego wynosiła średnio 488 baryłek ekwiwalentu ropy (wyniki w IV kwartale 2016 r.).Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
59 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 59/2018Date: 2018-10-18Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Operational Update


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”, "Serinus") is listed on the AIM in UK,
the Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing an operational update.


Romania


The Moftinu gas plant is completed and able to operate at pressure with
sustained production, but is waiting for the installation of the Low
Temperature Separation (“LTS”) unit and the Triethylene Glycol (“TEG”)
unit (together, the “Units”), as previously announced.


Since 21 August 2018, the Company has been awaiting access codes from
Romania’s National Pipeline Operator, Transgaz, to start experimental
commercial gas production during the commissioning of the gas plant, as
is the legal right of the Company. Transgaz has so far denied the
Company’s gas production into the Transgaz system citing that the gas
quality is not according to their network specifications due to minimal
quantities of water. The Company believes that the very high quality of
gas, in excess of 90% methane, should be acceptable into the Transgaz
system. Transgaz has maintained that even the very small percentage of
water, 0.21% maximum, means that this gas cannot be injected into the
system and that until the Units are in place, no gas sales can be
accommodated.


It is the Company’s view that Romanian law provides for such minor
quality differentials during the proscribed experimental production
phase and as such the Company is legally entitled to provide this gas to
the system. The Company believes that the gas from the Moftinu wells is
within the specifications that would allow Transgaz to accept this gas
with no discernible impact on the integrity of the Transgaz System.


The Company will continue to pursue the acceptance of this gas into the
Transgaz system. Regardless, the Company will be in a position to remove
any minor residual water once the Units are installed and there are no
further issues that would prevent the Company moving to full production.


The latest timeline provided by the EPC Contractor is that the Factory
Acceptance Tests for the Units will be conducted at the manufacturing
facility in Canada on or around 17 November 2018 and the Units will be
loaded onto a freighter for shipment to Bremerhaven, Germany, on or
around 22 November, with installation, commissioning and production
anticipated for December 2018. These Units are being constructed by a
subcontractor, AVAL Engineering of Calgary, Canada. AVAL’s delivery of
the Units is now expected to be more than 11 months after the original
delivery date. AVAL has provided project progress reports to our EPC
Contractor with six separate delivery dates over the last 11 months, all
of which have been missed. The Company has been required to send senior
executives, alongside representatives from our EPC Contractor to inspect
the works completed by AVAL as the progress reports from AVAL were
unreliable. On consecutive visits, the Serinus team, alongside our EPC
Contractor have now been able to verify the progress and are now in a
position to have confidence that work is progressing, and the current
completion ex-works date can be met. Once the Factory Acceptance Test is
completed, the shipment of the Units is estimated to take 10 days to
reach Europe, followed by a three-day shipping time by truck to the
site. Once the Units have arrived at the site, it is estimated that it
will take up to two weeks to install and commission the Units.


Tunisia


Discussions with Tunisian authorities have progressed and the Company
believes that, subject to an administrative procedure settlement, it
will be in a position to restart the Chouech Es Saida field in Tunisia
in Q1 2019. The Company believes that progress has been sufficient that
it can now take early steps to re-initiate production in this field.
This field has been shut-in since February 2017 due to labour unrest.
The Company has started the tendering process for long lead time items
and essential production support services . Prior to shut-in, the
Chouech Es Saida field produced an average of 488 barrels of oil
equivalent in Q4 2016.

The attachment to this current report contains text of the original news
release in English, which has been filed by the Company in UK and will
also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-18Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony