Zobacz wszytkie

KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium (ESPI)

22.10.2018 17:55

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr32/2018


Data sporządzenia: 2018-10-22
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z 20 września 2017 roku w sprawie współpracy z Bankiem Millennium S.A., Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu w dniu 22 października 2018 roku datowanych na dzień 18 października 2018 r. aneksów do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A. w zakresie wskazanym poniżej:
1. Aneks do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 28,7 mln PLN (dwadzieścia osiem milionów siedemset tysięcy złotych) wydłużający okres wykorzystania do 19 października 2019 roku,
2. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) zwiększający kwotę limitu z 40 do 65 mln PLN (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) oraz wydłużający okres wykorzystania do 19 października 2019 roku,
3. Aneks do umowy na faktoring odwrotny na kwotę 10 mln PLN (dziesięć milionów złotych), zawartej z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o. wydłużający okres wykorzystania do 19 października 2019 roku,
4. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 3 mln PLN (trzy miliony złotych) zawartej wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o. wydłużający okres wykorzystania do 19 października 2019 roku.
5. Aneks do umowy na transakcje skarbowe zwiększający kwotę limitu z 4 mln zł do 6 mln PLN (sześć milionów złotych) oraz wydłużający na czas nieokreślony okres jego obowiązywania

W związku ze zwiększeniem limitów w zakresie wskazanym powyżej zaktualizowano wysokość zabezpieczenia dla umowy faktoringowej oraz umowy na transakcje skarbowe. Jednocześnie w odniesieniu do zabezpieczenia umowy o kredyt parasolowy dokonano zmiany przedmiotu hipoteki łącznej, tj. zamieniono nieruchomość położoną we Wrocławiu będącą własnością Emitenta na nieruchomość położoną w Gorzowie Wielkopolskim (będącą własnością IT Tender Sp. z o.o. – podmiotu zależnego od Emitenta).
Pozostałe warunki wszystkich ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi i jego spółkom zależnym limitów kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, limitu faktoringowego i transakcji skarbowych, wynosi 117,2 mln PLN (sto siedemnaście milionów dwieście tysięcy) i uległo zwiększeniu o 27,0 mln PLN (dwadzieścia siedem milionów złotych) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-22Krzysztof NowakCzłonek Zarządu - Dyrekor Finansowy
podstrony