Zobacz wszytkie

PZU SA: SA-QSr3 2018 (ESPI)

15.11.2018 07:02

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-11-15
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZUmln złmln złmln EURmln EUR
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto17 25816 9334 0573 978
Składki zarobione netto16 72115 8493 9313 723
Przychody z tytułu prowizji i opłat2 5261 487594349
Wynik netto na działalności inwestycyjnej7 9945 8281 8791 369
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(10 984)(11 252)(2 582)(2 643)
Zysk brutto5 1523 7761 211887
Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej2 4322 121572498
Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących1 470778346183
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 382 147863 518 494863 382 147863 518 494
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,822,460,660,58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(5 890)547(1 385)128
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 0274 1971 417986
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3031 66771392
Przepływy pieniężne netto, razem4406 4111031 506
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
Aktywa320 117317 45874 94476 113
Kapitał podstawowy86862021
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej14 16914 5993 3173 500
Udziały niekontrolujące21 84322 9615 1145 505
Kapitały, razem36 01237 5608 4319 005
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 248 690863 522 900863 248 690863 522 900
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)16,4116,913,844,05
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto9 5729 2412 2502 171
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych1 260849296199
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1 965 1 935462455
Zysk netto2 4772 174582511
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,872,520,670,59
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
Aktywa 44 62542 36510 44710 157
Kapitał podstawowy86862021
Kapitały, razem13 21113 5603 0933 251
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000863 523 000863 523 000863 523 000
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)15,3015,703,583,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018.PDFŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Paweł SurówkaPrezes ZarząduPaweł Surówka
2018-11-15Roger HodgkissCzłonek ZarząduRoger Hodgkiss
2018-11-15Tomasz KulikCzłonek ZarząduTomasz Kulik
2018-11-15Maciej RapkiewiczCzłonek ZarząduMaciej Rapkiewicz
2018-11-15Małgorzata SadurskaCzłonek ZarząduMałgorzata Sadurska
podstrony