Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (ESPI)

15.11.2018 22:54

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2018 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)
Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Makarony Polskie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów112 149101 54326 36623 855
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej6 5535 5721 5411 309
Zysk (strata) brutto5 8434 966 1 3741 167
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 6344 0211 089945
EBIT6 5535 5721 5411 309
EBITDA (EBIT + amortyzacja)10 8689 281 2 5552 180
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 8762 177 1 381511
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 4 788 - 2 390- 1 126 - 561
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 960 - 147- 461 - 35
Przepływy pieniężne netto, razem- 872 - 360- 205 - 85
Aktywa razem ***137 767137 20832 25332 896
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***59 41961 18813 91114 671
Zobowiązania długoterminowe ***21 23820 5234 9724 921
Zobowiązania krótkoterminowe ***38 18140 6658 9399 750
Kapitał własny ***78 34876 02018 34218 226
Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 4976 653
Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,500,430,120,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **8 47 8,221,981,97
Wybrane jednostkowe dane finansowe spółki Makarony Polskie SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów98 04087 81023 04920 629
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej5 6945 363 1 3391 260
Zysk (strata) brutto5 1594 9021 2131 152
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 1393 958973930
EBIT5 6945 3631 3391 260
EBITDA (EBIT + amortyzacja)8 3878 1171 9721 907
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 7051 364871320
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 2 216 - 1 324- 521 - 311
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 393 - 119- 327- 28
Przepływy pieniężne netto, razem96 - 7923- 19
Aktywa razem ***126 006 122 883 29 50029 462
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***52 02050 72312 17912 161
Zobowiązania długoterminowe ***20 84020 2294 879 4 850
Zobowiązania krótkoterminowe ***31 18030 4947 300 7 311
Kapitał własny ***73 98672 16017 321 17 301
Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 497 6 653
Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,450,430,110,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **8,007,801,871,87


*
Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona
liczba akcji w okresie** Wartość księgowa
na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment
bilansowy***
Por
podstrony