Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (ESPI)

19.11.2018 20:10

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-11-19
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody ze sprzedaży246 304317 17857 90674 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 9385041 161118
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 6971 5611 104367
Zysk (strata) netto3 8951 138916267
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 364-10 008-1 026-2 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 859-21907-5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 500-4 788-588-1 125
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 005-14 817-706-3 481
Liczba akcji (w szt.)13 665 92713 681 13913 665 92713 681 139
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.290.080.070.02
30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem193 158175 56945 22142 094
Zobowiązania długoterminowe3 4682 155812517
Zobowiązania krótkoterminowe57 30643 02713 41610 316
Kapitał własny132 384130 38730 99331 261
Kapitał podstawowy83 10083 10019 45519 924
Liczba akcji (w szt.)13 662 33713 672 33713 662 33713 672 337
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9.699.542.272.29
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
Przychody ze sprzedaży245 697315 61957 76374 148
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 7376291 114148
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 4961 6851 057396
Zysk (strata) netto3 6941 262868296
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-543-9 168-128-2 154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 859-21907-5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 500-4 788-588-1 125
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów816-13 977192-3 284
Liczba akcji (w szt.)13 665 92713 681 13913 665 92713 681 139
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0.270.090.060.02
30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem191 716174 36344 88441 805
Zobowiązania długoterminowe3 3712 056789493
Zobowiązania krótkoterminowe57 03542 79213 35310 260
Kapitał własny131 310129 51530 74231 052
Kapitał podstawowy83 10083 10019 45519 924
Liczba akcji (w szt.)13 662 33713 672 33713 662 33713 672 337
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9.619.472.252.27


Wybrane
dane finansowe z bilansu zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej
uwzględniają dane na dzień 31.12.2017 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej
i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2018 r.
oraz na 30.09.2017 r./31.12.2017 r. przeliczone na walutę w EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Srodroczne Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie NTT_30 09 2018.pdfRaport kwartalny QSr_3 2018 (za III kwartał 2018 r.)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2018-11-19Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2018-11-19Witold MarkiewiczWiceprezes ZarząduWitold Markiewicz
podstrony