Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Zmniejszenie udziału w liczbie głosów poniżej 10% (ESPI)

21.11.2018 10:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr32/2018
Data sporządzenia:2018-11-21
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej jako "Ustawa") Zarząd Bloober Team S.A. (dalej jako "Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, akcjonariusz Spółki: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Trigon TFI") działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Trigon TFI zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez Trigon TFI funduszy do poziomu 9,79 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 5.652 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 listopada 2018r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI posiadały łącznie 178.756 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 10,11% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 178.756 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 21 listopada 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI posiadają 173.104 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje Spółki, co stanowi 9,79 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 173.104 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,79 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2018 11 20 Trigon TFI zawiadomienie.pdfZawiadomienie akcjonariusza 20.11.2018r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-21Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony