Zobacz wszytkie

CIECH: Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej (ESPI)

27.11.2018 17:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr30/2018


Data sporządzenia: 2018-11-27
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r., informuje, że w dniu 27.11.2018 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).

Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony przedłużyły termin negocjacji dotyczących ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do dnia 31.12.2018 r.

Zgodnie z Umową, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2016 w dniu 18.11.2016 r., Strony uzgodniły, iż cena pary na lata 2019-2026 zostanie ustalona w oparciu o formułę cenową, w wyniku negocjacji do dnia 01.12.2018 r. W przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 01.12.2018 r., Strony przewidziały, że Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Extension of the deadline for determining a price formula for the supply
of process steam to a subsidiary of the Issuer


Contents of the Report:In reference to current report no. 37/2016 of
18.11.2016, the Management Board of CIECH S.A. with its registered
office in Warsaw (the “Issuer” or the “Company”) hereby informs that on
27.11.2018, a subsidiary of the Issuer - CIECH Soda Romania S.A. based
in Romania (“CSR”), entered into an annex (the “Annex”) to an agreement
for the supply of process steam (the “Agreement”) with S.C. CET Govora
S.A. in composition bankruptcy based in Romania (“CET”).


Pursuant to the Annex, the Parties extended the
deadline for the completion of negotiations related to the determination
of the price formula for the supply of process steam until 31 December
2018.


Pursuant to the Agreement, which was notified by the
Issuer on 18.11.2016 in current report no. 37/2016 on November 18, 2016,
the Parties agreed that the price of the steam for 2019-2026 will be
determined based on the price formula, as a result of negotiations, on
or before 01.12.2018. In the event of failure to determine the price
formula on or before 01.12.2018, the Parties provided for the
termination of the Agreement by law as of 01.01.2019.

Legal
basis: article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market
Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No.
173, p. 1) (the “MAR”).Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECHchemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna62
(ulica)(numer)
22 639 11 0022 639 11 09
(telefon)(fax)
GPW@CIECHGROUP.COMWWW.CIECHGROUP.COM
(e-mail)(www)
118-00-19-377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-27Dawid Jakubowiczp.o. Prezesa Zarządu
2018-11-27Artur OsuchowskiCzłonek Zarządu
podstrony