Zobacz wszytkie

P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej (ESPI)

29.11.2018 15:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr34/2018


Data sporządzenia: 2018-11-29
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29.11.2018 r. doszło do zawarcia umowy kredytowej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a spółką zależną Emitenta Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem, tj. umowy o kredyt nieodnawialny w wysokości 1.830.123,86 EUR z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy Galerii Galena poprzez budowę parku handlowego.
Klient zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia do dnia 29.03.2029 r.
W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia:
1) hipotekę umowną na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji, której maksymalna kwota po zawarciu umowy kredytowej przyjmuje wartość 114.100.000,00 PLN; hipoteka ta obejmuje całość zobowiązań zaciągniętych dotychczas przez Klienta wobec BOŚ S.A,
2) przelew wierzytelności z tytułu umów najmu zawieranych przez Klienta w realizowanym obiekcie,
3) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta do kwoty 11.840.000,00 PLN,
4) zastaw finansowy na rachunkach prowadzonych przez BOŚ S.A.,
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w fomie aktu notarialnego złożone przez Klienta,
6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w fomie aktu notarialnego złożone przez Emitenta jako Poręczyciela,
7) weksel in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Klienta.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-29Tomasz JanikWiceprezes Zarządu
2018-11-29Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
podstrony