Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (ESPI)

29.11.2018 18:11

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2018 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCUS S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)01-217
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Kolejowa
5/7(ulica)
(numer)(0 22) 53 60 900
(0 22) 831 70 43(telefon)

(fax)arcus_espi@arcus.pl
www.arcus.pl(e-mail)

(www)5260308803
001345988(NIP)

(REGON)
Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

DANE SKONSOLIDOWANE

Przychody ze sprzedaży produktów91 95982 02721 62319 270

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 740-4 801-644-1 128

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 789-4 874-891-1 145

Zysk (strata) netto z konsolidacji-3 151-4 298-741-1 010

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 322-3 019-546-709

EBITDA-186-2 422-44-569

Całkowite dochody ogółem-3 151-4 298-741-1 010

Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 322-3 019-546-709

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 446-266-340-62

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 958-1130-460-265

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 5011 0441058245

Zmiana stanu środków pieniężnych1 097-577258-136

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję)-0,32-0,41-0,07-0,10

stan na 30.09.2018stan na 30.09.2017stan na 30.09.2018stan na 30.09.2017

Aktywa razem110 95895 56925 97722 178

Zobowiązania długoterminowe21 8856 2095 1241 441

Zobowiązania krótkoterminowe45 26147 09810 59610 930

Kapitał własny43 81342 26210 2579 808

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej41 29439 9309 6689 127

Kapitał zakładowy732732171170

Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję)5,645,371,321,25

DANE JEDNOSTKOWE

Przychody ze sprzedaży 75 34165 30217 71615 341

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-429-1 436-101-337

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 204-1 290-283-303

Zysk (strata) netto-974-1 045-229-245

EBITDA977-129230-245

Całkowite dochody ogółem-974-1 045-229-245

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-694918-163-125

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 196-3 364-752-450

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 8362 2551 138530

Zmiana stanu środków pieniężnych948-192223-45

Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję-0,13-0,14-0,03-0,03

stan na 30.09.2018stan na 30.09.2017stan na 30.09.2018stan na 30.09.2017

Aktywa razem125 863106 78229 46724 780

Zobowiązania długoterminowe20 9215 1214 8981 188

Zobowiązania krótkoterminowe38 33539 1978 9759 096

Kapitał własny66 60762 46315 59414 496

Kapitał zakładowy732732171170

Średnia ważona liczba akcji7 320 0007 320 0007 320 0007 320 000

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję9,108,532,131,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTUINFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTUZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

ARCUS raport skonsolidowany 30.09.2018_do publikacji 29.11.2018.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku Grupa Arcus

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-29MICHAŁ CZEREDYSPREZES ZARZĄDU
2018-11-29RAFAŁ CZEREDYSCZŁONEK ZARZĄDU
podstrony