Zobacz wszytkie

CIECH: Rezygnacja członka RN delegowanego do pełnienia funkcji prezesa (ESPI)

05.12.2018 15:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr32/2018


Data sporządzenia: 2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia roku Pan Dawid Jakubowicz – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A., złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
Pan Dawid Jakubowicz nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Resignation of the supervising individual


Contents of the report:The Management Board of CIECH S.A. (the “Company”)
informs that on 5 December 2018 Mr Dawid Jakubowicz – Member of the
Supervisory Board, delegated to perform the function of the President of
the Management Board of CIECH S.A., submitted his resignation from the
office in the Supervisory Board, with immediate effect. Mr
Dawid Jakubowicz did not provide any reasons for his resignation.
podstrony