Zobacz wszytkie

CIECH: Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021 (ESPI)

05.12.2018 19:35

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr34/2018
Data sporządzenia:2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Strategię Grupy CIECH na 2019-2021” („Strategia”).

Strategia przewiduje rozwój Grupy CIECH w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego pozytywną wartość dla akcjonariuszy.
Cel ten będzie realizowany przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym, dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych oraz budowanie wartości przez zmiany w portfolio aktywów, bazując na trzech filarach: zorientowaniu na klientów, innowacyjności i zwiększeniu efektywności.

Strategia zakłada również budowanie środowiska pracy, w którym najlepsi pracownicy mogą się rozwijać i tworzyć kulturę efektywności, a także wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

Strategiczne cele finansowe Grupy CIECH:

1. przychody ze sprzedaży w 2021: powyżej 4,0 mld PLN

2. EBITDA znormalizowana w 2021: powyżej 900 mln PLN

3. rentowność EBITDA znormalizowanej w 2021: powyżej 22%

Strategia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Przedstawione dane nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników CIECH S.A. lub Grupy CIECH. Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych danych. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z tych danych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).
Załączniki
PlikOpis
Strategia Grupy CIECH na 2019-2021.pdfStrategia Grupy CIECH na 2019-2021
CIECH Group Strategy for 2019-2021.pdfCIECH Group Strategy for 2019-2021

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
CIECH Group Strategy for 2019-2021


Contents of the Report:The Management Board of CIECH
S.A. (the "Issuer" or "Company") informs that on 5 December 2018, the
Supervisory Board of the Company approved the "CIECH
Group Strategy for 2019-2021" adopted by the Management Board of the
Company (the "Strategy").


The Strategy foresees the development of the CIECH
Group towards a more effective and diversified chemical holding,
generating a positive value for shareholders. This goal will be achieved
by increasing competitive advantages in the key soda business, further
investing in the development of specialist businesses and value creation
through changes in the asset portfolio, based
on the following three pillars: customer orientation, innovation and
increased efficiency.


The Strategy also provides for building a work
environment conducive to the development of the best employees, creating
a culture of efficiency, as well as strengthening the position of a
reliable partner of local communities, demonstrating responsibility for
the natural environment.


Strategic financial goals of the CIECH Group:


1.
podstrony