Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego (ESPI)

11.12.2018 17:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr36/2018


Data sporządzenia: 2018-12-11
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 11 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) zostały podpisane następujące umowy:
a) umowa subskrypcyjna („Umowa Subskrypcyjna”) stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł,
b) umowa projektowa („Umowa Projektowa”) określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego.

Środki, które zostaną pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na pokrycie wydatków TAURON Dystrybucja S.A. związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022.

Emitowane Obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji Obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 7 lat („I Okres Finansowania”), w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie Subskrypcyjnej).

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w I Okresie Finansowania, natomiast w kolejnym 5-letnim okresie finansowania („II Okres Finansowania”) według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. Umowa przewiduje możliwość odroczenia terminów płatności odsetek od Obligacji, maksymalnie do dnia wykupu Obligacji lub do piątego dnia od dnia podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

Podporządkowany charakter Obligacji sprawia, iż w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, zobowiązania wynikające z Obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami akcjonariuszy Spółki.

Planowana emisja Obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową Spółki, ponieważ Obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenie netto / EBITDA, stanowiącego kowenant w krajowych programach emisji obligacji zawartych przez Spółkę (z wyłączeniem obligacji serii TPEA1119 notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst z dniem wykupu przypadającym na 4 listopada 2019 r.). Ponadto Obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50 proc. tego finansowania.

Emisja zostanie zrealizowana po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 36/2018


Signing of the hybrid financing agreements with the European Investment
Bank


TAURON Polska Energia S.A. (”Company") informs that the Company and the
European Investment Bank (”EIB”) signed the following agreements on
December 11, 2018:


a) subscription agreement (”Subscription Agreement”) constituting the
basis for issuing hybrid bonds (”Bonds”) with the total nominal value of
PLN 400 000 000,


b) project related agreement (”Project Agreement”) defining detailed
requirements related to the financing of an investment project.


The proceeds from the Bond issue will be used to cover the expenditures
of TAURON Dystrybucja S.A. related to the expansion and upgrading of the
power grid infrastructure in 2018-2022.


The bonds to be issued will be subordinated, unsecured, coupon bearer
securities to be subscribed by the EIB as part of the European Fund for
Strategic Investments launched by the EIB jointly with the European
Commission in order to implement the so-called Juncker Plan.


In accordance with the Subscription Agreement the Bonds will be issued
in a single series. The Bond issue date has been set as December 17,
2018. The maturity date has been set as 12 years from the issue date,
however in accordance with the nature of hybrid financing the first
financing period has been defined as 7 years (”1st Financing Period”)
during which the Company shall not be able to redeem the Bonds early and
the EIB shall not be able to sell the Bonds to third parties early (in
both cases subject to the exceptions defined in the Subscription
Agreement).


The Bonds will bear a fixed interest rate in the 1st Financing Period,
while in the subsequent 5-year financing period (”2nd Financing Period”)
the Bonds will bear a floating interest rate (WIBOR 6M), increased by a
set margin. The Agreement provides for an option to defer the Bonds
interest payment dates until, at the latest, the Bonds maturity date or
until the fifth day from the day of taking the decision to pay out the
dividend.


The subordinated nature of the Bonds means that in case of a bankruptcy
or winding up of the issuer the obligations related to the Bonds shall
be repaid only ahead of the liabilities of the Company’s shareholders.


The planned Bond issue will have a positive impact on the Company’s
financial stability as the Bonds are excluded from the calculation of
the net debt / EBITDA ratio which is a covenant in the Company’s
domestic bond issue programs (excluding the TPEA1119 series bonds listed
in the Alternative Trading System on the Catalyst market with the
maturity date falling on November 4, 2019). Furthermore, the Bonds will
be classified by a rating agency as equity in the amount of 50 percent
of this financing.


The issue will be carried out after the standard suspending conditions
in case of this type of financing have been met.


Legal basis: Art. 17, clause 1 of MAR – inside information
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron-pe.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-11Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2018-12-11Krzysztof SurmaProkurent
podstrony