Zobacz wszytkie

KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu przekazania SA-P 2018 i SA-PS 2018 (ESPI)

12.12.2018 11:08

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2018


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.
Temat


Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż ze względów techniczno-organizacyjnych zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2018 termin publikacji Półrocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 14 grudnia 2018 r. na dzień 17 grudnia 2018 r.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) w związku z § 79 ust. 5 i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757).
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-12Krzysztof Nowak Członek Zarządu
podstrony