Zobacz wszytkie

MERCOR S.A.: Zbycie akcji przez fundusze zarządzane przez Altus TFI SA (ESPI)

14.12.2018 14:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr37/2018


Data sporządzenia: 2018-12-14
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku uzyskał informację na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział w ogólnej liczbie głosów „MERCOR” S.A. („Spółka”) poniżej 10% oraz poniżej 5%.


Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
- ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
- ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,
- ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


Liczba akcji posiadanych przed zamianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 286 794 akcje Spółki, stanowiące 14,60% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 2 286 794 głosów, co stanowiło 14,60% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 693 484 akcje Spółki, stanowiące 4,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 693 484 głosów w Spółce, co stanowi 4,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki wynosi 15 658 535.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej Ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-12-14
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu


2018-12-14
Tomasz Kamiński
Członek Zarządupodstrony