Zobacz wszytkie

KOMPUTRONIK S.A.: PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (ESPI)

17.12.2018 23:06

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-04-01 do 2018-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2018-12-17
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów968 594 954 558 225 727426 066
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 565 8 249 1 7633 682
Zysk (strata) brutto4 546 5 689 1 0592 539
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2 893 4 595 6742 051
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 223 (1 314)2 382-587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 569)(7 681)-1 065-3 428
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 919 6 384 6802 849
Przepływy pieniężne netto, razem8 573-2 6111 998-1 165
Aktywa razem 560 017 603 432 131 109140 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania396 488413 69692 82496 005
Zobowiazania długoterminowe3 441 46 663 80610 829
Zobowiązania krótkoterminowe 393 047 367 033 92 01885 176
Kapitał własny 163 529 189 736 38 28544 031
Kapitał zakładowy 979 979 229227
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,30 0,47 0,070,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,30 0,47 0,070,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)16,7019,373,914,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)16,7019,373,914,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów877 941 890 495 204 601 397 471
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 035 7 144 940 3 189
Zysk (strata) brutto3 493 5 902 814 2 634
Zysk (strata) netto3 101 5 456 723 2 435
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 112 (1 657)958 (740)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 485 (6 527)346 (2 913)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 199 6 163 746 2 751
Przepływy pieniężne netto, razem8 796-2 0212 050 (902)
Aktywa razem 552 664 581 079 129 387 134 849
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania368 201390 73286 201 90 676
Zobowiazania długoterminowe- 46 619 - 10 819
Zobowiązania krótkoterminowe 368 201 344 113 86 201 79 857
Kapitał własny 179 071 190 347 41 923 44 173
Kapitał zakładowy 979 979 229 227
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,32 0,56 0,070,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,32 0,56 0,070,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)18,2819,444,284,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)18,2819,444,284,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Komputronik S.A. H1 2018.pdfskonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik
Sprawozdanie z działalności GK Komputronik H1 2018.pdfsprawozdanie z działalności Grupy Komputronik
KT_30092018_Raport_przegląd_SSF_podpisane.pdfraport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Komputronik
Sprawozdanie Finansowe Komputronik S.A. H1 2018.pdfjednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik SA
KT_30092018_Raport_przegląd_JSF_podpisane.pdfraport z przeglądu sprawozdania jednostkowego Komputronik SA

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-17Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu
2018-12-17Krzysztof NowakCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2018-12-17Joanna RoeskeGłowny Księgowy
podstrony