Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc (ESPI)

17.12.2018 23:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr66/2018


Data sporządzenia: 2018-12-17
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc informuje o otrzymaniu w dniu 17 grudnia 2018 roku od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) o następującej treści:

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy plc (dalej „Spółka”) oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Zejście przez Fundusze poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 14 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 11 000 519 akcji Spółki, co stanowiło 5,06% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 11 000 519 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 17 grudnia 2018 r. Fundusze posiadają 10 779 762 akcji Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 10 779 762 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.”

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 66/2018Date: 2018-12-17Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification of decrease of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or
disposal of a significant block of shares


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”),
informs that on December 17, 2018 it received from Quercus Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification dated December 17, 2018 filed
under Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering,
Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organized Trading and Public Companies (hereinafter the “Act”). The text
of the notification (translated from Polish original):


“Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., acting on behalf of
investment funds under management - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS
Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ and QUERCUS
Multistrategy FIZ (“hereinafter the “Funds”) hereby issues a
notification to the effect that the Funds have decreased their share in
the total vote in the company Serinus Energy plc (hereinafter the
“Company”) and lessened below the threshold of 5% of the total vote in
the Company.


The Funds have lessened below the threshold of 5% of the total vote in
the Company as a result of sale transaction on 14 December 2018.


According to Article 69(4)(2) of the Act, the Funds held, before the
change of the share, 11 000 519 shares of the Company representing 5.06%
of the share capital of the Company. The shares held conferred 11 000
519 votes at the General Meeting of the Company, representing 5.06% of
the total vote at the General Meeting.


According to Article 69(4)(3) of the Act, the Funds hold, as at 17
December 2018, 10 779 762 shares of the Company representing 4.96% of
the share capital of the Company. The shares held confer 10 779 762
votes at the General Meeting of the Company, representing 4.96% of the
total vote at the General Meeting.


There are no subsidiaries of the Fund which would hold shares in the
Company, and neither are there any persons referred to in Article
87(1)(3)(c).


According to Article 69(4)(7) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(2) of the Act, which the Funds would be eligible or
obliged to acquire as holders of financial instruments referred to in
Article 69b(1)(1) of the Act and financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act, which are not exercised exclusively
through cash settlement, is equal to 0.


According to Article 69(4)(8) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(3), to which financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act relate directly or indirectly, is equal to
0.”
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-17Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony