Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Nabycie akcji przez James Caird Investments Ltd. (ESPI)

18.12.2018 19:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr67/2018
Data sporządzenia:2018-12-18
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o wpłynięciu do Spółki w dniu 18 grudnia 2018 r. zawiadomienia od James Caird Investments Ltd. z siedzibą na Grand Cayman, Kajmany, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przygotowanego zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią zawiadomienia James Caird Investments Ltd. posiada obecnie 19.802.749 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 9,11% ogólnej liczby głosów.

Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez James Caird Investments Ltd. 8,28% głosów w Serinus Energy plc została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 58/2018 z dnia 9 października 2018 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
TR-1 New form 18 December JCAM.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 67/2018Date: 2018-12-18Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification on change of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland that on December 18, 2018 it received
notification from James Caird Investments Ltd. having its registered
office in Grand Cayman, Cayman Islands regarding a change of its share
in the total vote of the Company and prepared under AIM regulations (UK).


According to the notification the James Caird Investments Ltd. currently
holds 19,802,749 shares of the Company, representing 9.11% of the total
vote.


The Company reminds that it provided in current report No. 58/2018 of
October 9, 2018 information concerning obtaining by James Caird
Investments Ltd. of 8.28% in the total vote in in Serinus Energy plc.


The attachment to this current report contains the text of the original
notification in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on the Company’s website:
www.serinusenergy.com.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-18Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony