Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (ESPI)

19.12.2018 12:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr38/2018


Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 19 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) została podpisana umowa kredytu na kwotę 1 000 000 000 zł („Umowa Kredytu”), z którego środki zostaną przeznaczone na:
1) refinansowanie obligacji Spółki objętych przez BGK w latach 2014-2015, których termin wykupu przypada w latach 2019-2020 (w łącznej kwocie 270 000 000 zł),
2) finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON.

Zgodnie z Umową Kredytu środki będą udostępnione do 31 grudnia 2020 r., a spłacane będą w równych ratach kapitałowych w okresie od 2024 r. do 2033 r. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M) powiększonej o marżę BGK.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 38/2018


Signing of the loan agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego

TAURON Polska Energia S.A. (”Company") informs that on December 19,
2018, the Company and Bank Gospodarstwa Krajowego (”BGK”) signed a loan
agreement for the amount of PLN 1 000 000 000 (”Loan Agreement”), the
proceeds from which will be used to:


1) refinance the Company’s bonds underwritten by BGK in 2014-2015 with
maturity dates falling in 2019-2020 (in the total amount of PLN 270 000
000),


2) finance TAURON Group’s capital expenditures.


In accordance with the Loan Agreement the funds will be made available
by December 31, 2020, and they will be repaid in equal principal
installments from 2024 to 2033. The interest rate will be set based on a
floating interest rate (WIBOR 6M) increased by BGK’s margin.


The signing of the Loan Agreement will contribute to strengthening of
the Company’s financial stability as a result of obtaining a new source
of financing and extending the debt maturity date.


The loan will be launched after the standard suspending conditions in
case of this type of financing have been met.

Legal basis: Art. 17, clause 1 of MAR – inside information
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-19Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2018-12-19Krzysztof SurmaProkurent
podstrony