Zobacz wszytkie

MERCOR S.A.: Nabycie akcji przez Rockbridge TFI SA (ESPI)

20.12.2018 09:08

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr39/2018


Data sporządzenia: 2018-12-20
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację uzyskaną w dniu 20 grudnia 2018 roku:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 15% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 14 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 350 000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy), które stanowią 2,24% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 350 000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 2,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 2 855 730 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, które stanowią 18,24% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniają do 2 855 730 (słownie: dwóch milionów osiemset pięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu transakcji Fundusze posiadają łącznie 3 205 730 (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, które stanowią 20,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 3 205 730 (słownie: trzech milionów dwustu pięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 20,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-12-20
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2018-12-20
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządupodstrony