Zobacz wszytkie

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.: Spłata istotnej umowy wekslowej (ESPI)

21.12.2018 15:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr24/2018


Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Temat
Spłata istotnej umowy wekslowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. Emitent dokonał spłaty umowy wekslowej zawartej w dniu 19 listopada 2018 r. z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu" (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018 opublikowanym w dniu 19 listopada 2018 r. w systemie ESPI).
Dokonano spłaty kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) oraz kwoty 2.104,11 zł (słownie: dwa tysiące sto cztery złote jedenaście groszy) tytułem odsetek, wyliczonych na dzień 21 grudnia 2018 r., co stanowi całkowitą spłatę zobowiązania z powyższej istotnej umowy wekslowej.
Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższej umowy wekslowej została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotną wysokość dokonanej spłaty w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 22 100 50 00+48 22 100 50 01
(telefon)(fax)
www.funduszhipoteczny.pl
(e-mail)(www)
5272589498141621017
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-21Robert MajkowskiPrezes Zarządu
podstrony