Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. (ESPI)

21.12.2018 16:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr39/2018


Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 21 grudnia 2018 r. spółki Grupy TAURON wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2023 r. („Aukcja”) zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy („Ustawa”).

Według szacunków Spółki, cena zamknięcia Aukcji ukształtuje się w przedziale od 189,95 do 217,06 zł/kW/rok, a przychody Grupy TAURON z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia Aukcji, mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł.

Zgodnie z Ustawą wstępne wyniki Aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w terminie 3 dni roboczych, tj. do 28 grudnia 2018 r., a ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji.

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2023, o której mowa powyżej, była trzecią aukcją organizowaną na podstawie Ustawy. O wstępnych wynikach aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw:
- 2021 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z 20 listopada 2018 r.,
- 2022 rok - Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2018 z 7 grudnia 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 39/2018


Estimated results of the capacity market main auction for 2023

TAURON Polska Energia S.A. ("Company") announces that on December 21,
2018 TAURON Group companies participated in the capacity market main
auction for the 2023 delivery period ("Auction") organized as part of
the capacity market mechanism introduced by the Act of December 8, 2017
on the capacity market (the "Act").


According to the Company's estimates, the Auction closing price will be
within the 189.95 to 217.06 PLN/kW/year range, and TAURON Group’s
revenue from the capacity market calculated on the basis of the above
closing prices of the Auction will reach the level of PLN 74.69 million
to PLN 85.36 million in 2023.


Pursuant to the Act, the preliminary results of the Auction will be
published by Polskie Sieci Elektroenergetyczne (“PSE”) within 3 business
days, i.e. by December 28, 2018 while the final results of the Auction
will be announced by the President of the Energy Regulatory Office in
the Bulletin of Public Information (Biuletyn Informacji Publicznej) on
its website on the first business day following the 21st day from the
day of closing the Auction.


The capacity market main auction for the year 2023 referred to above,
was the third auction organized in accordance with the Act. The Company
announced the preliminary results of the capacity market main auction
for the delivery period:- 2021 - in current report no. 31/2018 of
November 20, 2018,- 2022 - in the current report no. 35/2018 of
December 7, 2018.

Legal basis: art. 17, clause 1 of MAR – inside information
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-21Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2018-12-21Dariusz NiemiecProkurent
podstrony