Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Umowa na sprzedaż gazu w Rumunii (ESPI)

24.12.2018 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr69/2018
Data sporządzenia:2018-12-24
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Podpisanie umowy na sprzedaż gazu w Rumunii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) informuje o zawarciu przez Serinus Energy Romania S.A. (spółkę zależną będącą w całości własnością Serinus) ze spółką Vitol Gas and Power BV Umowy w sprawie sprzedaży gazu („Umowa”) dotyczącej ilości przyszłej produkcji gazu w ramach Projektu Gazowego Moftinu w Rumunii, które nie będą podlegać sprzedaży na scentralizowanym rumuńskim rynku gazowym. Umowa obowiązuje od dnia rozpoczęcia produkcji do dnia zakończenia kolejnego tzw. roku gazowego (który rozpoczyna się od października danego roku do końca września kolejnego roku i odpowiada rocznemu okresowi rezerwacji mocy przesyłowych firmy Transgas) z opcją przedłużenia po tym czasie. Umowa definiuje cenę sprzedawanego gazu, która odwołuje się do średniej ceny transakcji zawartych na rumuńskich scentralizowanych rynkach gazu. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka dysponuje elastycznością przy określaniu wolumenu gazu dla dostaw w danym miesiącu, co jest szczególnie ważne ze względu na okres rozruchu stacji przetwarzania gazu Moftinu oraz wychodzi naprzeciw obowiązkowi sprzedaży pozostałych ilości gazu bezpośrednio na rumuńskich scentralizowanych rynkach gazu. W Rumunii działają dwa rynki obrotu gazem, których Spółka jest członkiem i na których będzie mogła sprzedawać pozostałą część produkcji na otwartym rynku, gdy tylko produkcja zostanie rozpoczęta.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
69 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 69/2018Date: 2018-12-24Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Gas Sales Agreement Signed in Romania


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company”,
“Serinus”) announces that Serinus Energy Romania S.A. (the
Company’s wholly-owned subsidiary) has signed a Gas Sales Agreement (the
“Agreement”) with Vitol Gas and Power BV for the quantities of its
forthcoming gas production, which are not required to be sold on a
centralised market, from the Moftinu Gas Project in Romania. The term of
this agreement will be from the start of production until the end of the
following gas year (this being from October to the end of September of a
given year and represents Transgaz annual pipeline capacity booking
season), with the option to extend after that time. The Agreement calls
for the gas pricing linked to an average of transactions concluded on
the centralized markets of Romania. The Agreement also provides the
Company with flexibility in nominating quantities for each delivery
month, which is especially important for the commissioning period of the
Moftinu gas plant and for meeting the Company’s legislated market
obligations to sell the remaining quantities directly into the
centralized markets of Romania. There are two established gas trading
markets in Romania where the Company is a member and through which it
will sell its remaining production in the open market, once production
has commenced.


The attachment to this current report contains text of the respective
news release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on the Company’s website:
www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-24Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony