Zobacz wszytkie

CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (ESPI)

24.12.2018 13:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr35/2018
Data sporządzenia:2018-12-24
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
6. Wyrażenie zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z ewentualnym zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne w formie kredytów bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał
Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A..pdfUzasadnienie Zarządu CIECH S.A.
Announcement of the convening.pdfAnnouncement of the convening
Resolutions.pdfResolutions
Justification of the Management Board of CIECH S.A..pdfJustification of the Management Board of CIECH S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Text of
the report:
podstrony