Zobacz wszytkie

ENEA: Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2023 rok (ESPI)

24.12.2018 13:38

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr67/2018


Data sporządzenia: 2018-12-24
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018, Zarząd ENEA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że PSE S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 202,99 PLN/kW/rok.
Mając na uwadze wyniki powyższej aukcji, jak również wyniki aukcji z 15 listopada 2018 roku Emitent szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić w 2023 roku:
1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW – ok. 220 mln PLN;
2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2.711 MW – ok. 651 mln PLN;
3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW – ok. 8 mln PLN.
Ponadto Emitent informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy 21 grudnia 2018 roku, szacowane przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., mogą wynieść średniorocznie ok. 173 mln PLN.
Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 roku ENEA S.A. posiada 50% udziałów w Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wskazane powyżej obowiązki mocowe dla kontraktów jednorocznych nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 67/2018


Date of preparation: 24 December 2018


Short Name of Issuer: ENEA S.A.


Subject: Notification on the preliminary results of the capacity market
auction for the year 2023 published by PSE


Legal basis: Article 17(1) MAR - confidential information


Content of report:


With reference to Current Report No. 66/2018, the Management Board of
ENEA S.A. (“Issuer”, “Company”) hereby informs that PSE S.A. published
the preliminary results of the capacity market main auction for the year
2023, including the clearing price for the capacity auction of 202.99
PLN/kW/year.


Taking into account the results of the above auction, as well as the
results of the auction held on 15 November 2018 the Issuer estimates
that the revenue of the ENEA Capital Group from the capacity market may
reach in the year 2023:


1) for Unit No. 11 in Kozienice Power Plant (under a 15-year capacity
contract) and for the contracted capacity of 915 MW – approx. PLN 220
million;


2) for modernised units (under a 5-year capacity contract) and for the
contracted capacity of 2,711 MW – approx. PLN 651 million;


3) for existing units (under a 1-year capacity contract) and for the
contracted capacity of 37 MW – approx. PLN 8 million.


Furthermore, the Issuer informs that as a result of the conclusion of
the capacity market auction on 21 December 2018, the estimated revenue
for a new generation unit (under a 15-year capacity contract) in
Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. may reach an annual average of
approximately PLN 173 million.


In accordance with the investment contract concluded on 8 December 2016,
ENEA S.A. holds 50% of shares of Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. and
the same number of votes at its shareholders’ meeting.


The above capacity obligations for 1-year contracts are not the final
results of the capacity auction. The final results of the capacity
auction shall be published by the President of the Energy Regulatory
Office in the Public Information Bulletin on its website, on the first
working day following the 21st day after the end of the capacity
auction. Until then all capacity obligation sale contracts are
conditional.


At the same time, the Issuer hereby informs that should the final
results of the capacity auction differ materially from the preliminary
results published herein, the Company will publish a relevant update in
the form of a current report.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
enea@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-24Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2018-12-24Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak
podstrony