Zobacz wszytkie

CIECH: Decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (ESPI)

27.12.2018 13:51

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr36/2018


Data sporządzenia: 2018-12-27
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Urząd”, „Organ”) z dnia 13 grudnia 2018 roku, wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012.W wydanej decyzji Urząd dokonał niekorzystnej dla Spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od Emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów podatkowych. W konsekwencji wskazano, że Spółka uzyskała w 2012 r. przychód podatkowy w wartości nominalnej objętych akcji.

Jednocześnie uznano, że Spółka nie ma prawa do uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu na powyższej transakcji, ponieważ nie poniosła wydatku na nabycie przedmiotu aportu w postaci wierzytelności własnej.

Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego Spółka zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postepowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 23,5 mln zł.

Zarząd Spółki analizuje otrzymaną decyzję pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of CIECH S.A. (the “Company”
or the “Issuer”) hereby informs that
today it has received the decision of the Head
of the Customs and Tax Office of Małopolskie Province in Krakow (the
“Office”, the “Authority”) of 13 December 2018, issued following a tax
procedure conducted in relation to the Company, involving a corporate
income tax audit for 2012. In its decision, the Office made a tax
assessment, unfavourable for the Company, of an event consisting in the
increase of the cash amount of the share capital in a subsidiary of the
Issuer, with a deduction for a loan receivable. Contrary to the position
of a part of the then-current case-law and tax authorities, in the
opinion of the Authority, such an increase of the share capital was
non-monetary. Accordingly, the Authority has concluded that in 2012, the
Company obtained taxable income in the nominal value of the subscribed
shares.


At the same time, the Authority decided that the
Company had no right to consider the tax deductible cost on the above
transaction since it did not incur any expense in connection with the
acquisition of the contribution-in-kind in the form of its own
receivables.


The Company and its advisers disagree with such
approach. Therefore, the Company intends to take proceduralmeasures
to defend the tax consequences of its operations in 2012. The decision
is neither final nor enforceable. If such unfavourable decision is
maintained at the next stage of administrative proceedings, the Company
may be required to pay income tax of PLN 43,7 million, including late
payment interest, which as at the date of publication of the report
amounts to PLN 23,5 million.


The Management Board of the Company is in the process
of analysing the decision in terms of the expediency of creating a
provision for income tax and interest.


Legal basis: article 17.1 of the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April
2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official
Journal of the European Union L No. 173, p. 1) (the “MAR”).

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-27Artur Osuchowski


Mirosław Skowron
Członek Zarządu


Członek Zarządu
podstrony