Zobacz wszytkie

CIECH: Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta (ESPI)

28.12.2018 16:13

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr37/2018


Data sporządzenia: 2018-12-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r. oraz nr 30/2018 z dnia 27.11.2018 r. informuje, że w dniu 28.12.2018 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej.

Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony przedłużyły termin negocjacji dotyczących ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej w latach 2019-2026 do dnia 31.03.2019 r. Jednocześnie Strony ustaliły, że w przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 31.03.2019 r. - Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 01.04.2019 r.

Ponadto Strony uzgodniły nową cenę pary na okres do dnia 31.03.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


In reference to current reports nos. 37/2016 of
18.11.2016 and 30/2018 of 27.11.2018, the Management Board of CIECH S.A.
with its registered office in Warsaw (the “Issuer” or the “Company”)
hereby informs that on 28.12.2018, a subsidiary of the Issuer - CIECH
Soda Romania S.A. based in Romania (“CSR”) entered into an annex (the
“Annex”) to an agreement for the supply of process steam (the
“Agreement”) with S.C. CET Govora S.A. in composition bankruptcy based
in Romania.


Pursuant to the Annex, the Parties extended the
deadline for the completion of negotiations related to the determination
of the price formula for the supply of process steam in the years
2019-2026 until 31.03.2019. At the same time, the parties agreed that in
the event of failure to determine the price formula on or before
31.03.2019, the Agreement would terminate by operation of law as of
01.04.2019.


Furthermore,
the parties agreed on the new price of steam for the period until
31.03.2019.Legal basis: article
17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council
(EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse
Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1)
(the “MAR”)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-28Artur OsuchowskiMirosław Skowron
Członek ZarząduCzłonek Zarządu
podstrony