Zobacz wszytkie

ENEA: Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Ostrołęka C (ESPI)

29.12.2018 18:37

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr68/2018


Data sporządzenia: 2018-12-29
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. („Emitent”), informuje iż 28 grudnia 2018 roku Emitent zawarł porozumienie („Porozumienie”) ze spółkami ENERGA S.A. i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”), dotyczące realizacji projektu Ostrołęka C („Projekt”). Na mocy Porozumienia rozwiązaniu ulega Umowa Inwestycyjna wraz z Aneksem, o których Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 42/2016 z 8 grudnia 2016 roku oraz nr 13/2018 z 26 marca 2018 roku.
W treści Porozumienia określono nowe zasady współpracy, w tym strukturę finansowania Projektu, gdzie Emitent deklaruje zaangażowanie finansowe dla realizacji Etapu Budowy w wysokości 1 mld PLN, ENERGA S.A. w wysokości nie mniej niż 1 mld PLN, poza środkami już zaangażowanymi. Ponadto, Porozumienie przewiduje zaangażowanie innych inwestorów w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych Projektu. Do 28 stycznia 2019 roku strony Porozumienia zamierzają między innymi:
-uzgodnić formę, harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego inwestora finansowego oraz/lub innych inwestorów;
-zawrzeć nową umowę inwestycyjną;
-uzgodnić zasady udzielenia Spółce przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia Etapu Budowy w sposób nie naruszający zobowiązań przyjętych przez Emitenta i ENERGA S.A. w ramach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).
Zawarcie Porozumienia stanowiło warunek wydania przez Emitenta zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) dla generalnego wykonawcy przez Spółkę.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 68/2018


Date of Preparation: 29 December 2018


Short Name of Issuer: ENEA S.A.


Subject: Conclusion of a memorandum of understanding concerning the
implementation of the Ostrołęka C project


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information


Content of report:


The Management Board of ENEA S.A. (“Issuer”), hereby informs that on 28
December 2018 the Issuer concluded a memorandum of understanding
(“Memorandum of Understanding”) with ENERGA S.A. and Elektrownia
Ostrołęka Sp. z o.o. (“Company”), concerning the implementation of the
Ostrołęka C project (“Project”). Pursuant to the Memorandum of
Understanding, the Investment Agreement together with the Annex, of
which the Issuer informed in Current Report No. 42/2016 of 8 December
2016 and Current Report No. 13/2018 of 26 March 2018 respectively, shall
be terminated.


The Memorandum of Understanding stipulates new terms of cooperation,
including the Project’s financing structure, whereby the Issuer declares
its financial involvement in the execution of the Construction Stage in
the amount of PLN 1 billion and ENERGA S.A. in the amount of not less
than PLN 1 billion, in addition to the funds already committed.
Moreover, the Memorandum of Understanding provides for the involvement
of further investors to contribute the remainder necessary to cover the
financial outlays for the Project. By 28 January 2019, the parties to
the Memorandum of Understanding intend, inter alia, to:


-agree on the form, time schedule and terms of financial involvement of
a financial investor and/or other investors;


-conclude a new investment agreement;


-agree on the terms for granting loans necessary for the execution of
the Construction Stage to the Company by lenders in a manner not
violating the obligations assumed by the Issuer and ENERGA S.A. under
external financing (the so-called financial covenants).


The conclusion of the Memorandum of Understanding constituted a
condition for the Issuer’s granting consent to a notice to proceed (NTP)
being issued to the general contractor by the Company.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
enea@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-29Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2018-12-29Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak
podstrony