Zobacz wszytkie

4FUN MEDIA S.A.: Zakup akcji własnych (ESPI)

11.01.2019 18:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-01-11
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Program Skupu Akcji Własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Działając na podstawie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (o czym informowano raportem bieżącym nr 14/2018 z 5 czerwca 2018 roku) Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) informuje o nabyciu 2 599 sztuk akcji Spółki oznaczonych kodem PL4FNMD00013 po średniej cenie nabycia 12,39 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 7,8,9,10 i 11 stycznia 2019 roku. Łącznie w ramach prowadzonego Programu Skupu Akcji Własnych, rozpoczętego w dniu 5 października 2018 roku (raport bieżący nr 25/2018), Spółka nabyła łącznie 11 644 sztuk akcji własnych stanowiących 0,3% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcje Własne Spółki mogą być nabywane w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki. Cena za jedną Akcję Własną może wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej niż 23 złote przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może wynieść nie więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na którym są notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki, wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obejmuje okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023 roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000 złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd Spółki przypomina, iż Spółka posiada ponadto 49.423 akcji własnych nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonym we wcześniejszym Programie Skupu Akcji Własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku (raport bieżący 23/2011).
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrowiecka1A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-11Ross NewensPrezes Zarządu
2019-01-11Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
podstrony