Zobacz wszytkie

PZU SA: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 (ESPI)

15.01.2019 16:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-15
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Raport roczny:

- jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 – 13 marca 2019 roku.

Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-15Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral
podstrony